HTTPS kupovina i instalacija

Iako nam je internet doneo mnogo prednosti, jedan deo naših života je narušio – privatnost. Postalo je potpuno normalno deliti sve vrste informacija o sebi online. Ne govorimo samo o načinu na koji obaveštavamo ljude šta smo danas ručali, već i o načinu na koji odajemo informacije koje bi trebalo da budu privatne – brojeve kreditnih kartica, informacije o bankovnom računu, da ne pominjemo akreditive za logovanje za desetine sajtova na kojima ste se verovatno danas prijavili. Krajnje je vreme da ovi podaci budu zaštićeni onako kako zaslužuju. Međutim, ovo nije brbljanje koje slušate svaki dan, o tome kako potrošači moraju biti oprezniji sa podacima, već Vam se obraćamo kao vlasniku web sajta. Ako Vaš WordPress sajt upravlja osetljivim informacijama, morate se pobrinuti da Vaši posetioci i potrošači mogu da se uzdaju u Vas. A mnogo je načina na koje to možete postići. Continue reading „HTTPS kupovina i instalacija“

Debian 8 instalacija LEMP servisa

Kako podesiti LEMP Akronim LEMP označava skup servisa u ovom slučaju na linux operativnom sistemu,    L – Linux ( Debian 8 ),    E – Nginx,    MMySQL,    Pphp.

Vaša IP Adresa:

ifconfig eth0 | grep inet | awk '{ print $2 }'

Primer ispisa:

addr: 192.168.0.23

Ažurirajte Vaš sistem

sudo apt-get update

MySQL instalacija

sudo apt-get install mysql-server

Tokom instalacije unesite Vašu root šifru.

sudo mysql_install_db
sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

Nema potrebe da menjate Vašu sifru koju ste postavili u prethodnom koraku. Na ostala pitanja radi jednostavnosti odgovorite sa Yes.

Nginx instalacija

sudo apt-get install nginx
sudo service nginx start

Konfiguracija

sudo vim /etc/nginx/sites-available/default
[...]
server {
    listen  80;
   

    root /usr/share/nginx/www;
    index index.php index.html index.htm;

    server_name wpaurora.com;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    error_page 404 /404.html;

    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
       root /usr/share/nginx/www;
    }

    # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on /var/run/php5-fpm.sock
    location ~ \.php$ {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
        
    }

}
[...]

PHP instalacija

apt-get install php5 php-pear php5-mysql

Konfiguracija

sudo vim /etc/php5/fpm/php.ini
cgi.fix_pathinfo=1 i zameniti 1 sa 0.
sudo vim /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf

Zamena linije listen = 127.0.0.1:9000 u lsiten = /var/run/php5-fpm.sock.

Restart php-a

sudo service php5-fpm restart

Kreiranje fajla info.php:

sudo vim /usr/share/nginx/www/info.php
sudo service nginx restart

Testiranje instalacije:

192.168.0.23/info.php

Debian 8 instalacija LAMP servisa

O LAMP-u – Akronim LAMP označava skup servisa u ovom slučaju na linux operativnom sistemu, L – Linux ( Debian 8 ), AApache, MMySQL, PPhp.

Vaša IP Adresa:

ifconfig eth0 | grep inet | awk '{ print $2 }'

Primer ispisa:
addr: 192.168.0.23

Apache instalacija

apt-get install apache2

MySQL instalacija

apt-get install mysql-server
mysql_secure_installation

Unesite šifru za root nalog baze, obrisati anonimni nalog, zabraniti root nalogu da se loguje van mreže, izbrisati test bazu i njen pristup, ažuriranje privilegija. U prevodu na sva pitanja odgovorite sa YES.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

PHP instalacija

apt-get install php5 php-pear php5-mysql
service apache2 restart

Kreiranje fajla info.php:

vim /var/www/info.php

Unesite sledeće parče koda:

Testiranje instalacije:

192.168.0.23/info.php